Wprowadzenie

My, MultiFit Tiernahrungs GmbH, jako operatorzy oferty internetowej, jesteśmy odpowiedzialni za przetwarzanie danych osobowych użytkowników oferty internetowej. Nasze dane kontaktowe można znaleźć w impressum oferty internetowej. Osoby kontaktowe w przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych są wymienione bezpośrednio w niniejszej polityce prywatności.

Bardzo poważnie traktujemy ochronę prywatności i danych osobowych użytkownika. Gromadzimy, przechowujemy i wykorzystujemy dane osobowe użytkowników wyłącznie zgodnie z treścią niniejszej polityki prywatności i obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych, w szczególności z europejskim ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (DSGVO) oraz krajowymi przepisami dotyczącymi ochrony danych.

Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie, w jakim zakresie i w jakim celu przetwarzane są dane osobowe związane z korzystaniem z oferty internetowej.

Dane osobowe

Dane osobowe to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do identyfikacji osoby fizycznej. Obejmuje to wszystkie informacje dotyczące tożsamości, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail lub adres pocztowy. Za dane osobowe nie są jednak uważane informacje, których nie można powiązać z tożsamością użytkownika (takie jak informacje statystyczne, liczba użytkowników oferty internetowej).


Z naszej oferty internetowej można w zasadzie korzystać bez ujawniania swojej tożsamości i bez podawania danych osobowych. Będziemy gromadzić tylko ogólne informacje na temat odwiedzania naszej oferty internetowej. W przypadku niektórych oferowanych usług gromadzone są jednak dane osobowe użytkowników. Dane te są następnie przetwarzane przez nas zasadniczo wyłącznie w celu korzystania z danej oferty internetowej, w szczególności w celu dostarczenia żądanych informacji. Podczas gromadzenia danych osobowych należy podać tylko obowiązkowe dane, które są koniecznie wymagane. Ponadto możliwe jest podanie dalszych informacji, przy czym chodzi tutaj o informacje podawane dobrowolnie. Wskazujemy za każdym razem czy chodzi o informacje obowiązkowe, czy dobrowolne. O konkretnych szczegółach informujemy w odpowiedniej części niniejszej polityki prywatności.

Automatyczny proces decyzyjny oparty na danych osobowych użytkownika nie ma miejsca w związku z korzystaniem z naszej oferty internetowej.

Przetwarzanie danych osobowych

Dane użytkownika będą przechowywane przez nas na specjalnie chronionych serwerach w Unii Europejskiej. Są one chronione środkami technicznymi i organizacyjnymi przed utratą, zniszczeniem, dostępem, modyfikacją lub rozpowszechnianiem danych przez osoby nieuprawnione. Dostęp do danych użytkownika ma tylko kilka upoważnionych do tego osób. Są one odpowiedzialne za techniczne, handlowe lub redakcyjne wsparcie serwerów. Pomimo regularnych kontroli nie jest możliwa pełna ochrona przed wszystkimi zagrożeniami.

Dane osobowe są przesyłane przez Internet w formie zaszyfrowanej. Do transmisji danych używamy szyfrowania TLS (Transport Layer Security).
Przekazywanie danych osobowych stronom trzecim

Z zasady dane osobowe wykorzystujemy wyłącznie w celu świadczenia żądanych usług. O ile dostawcy usług zewnętrznych są przez nas wykorzystywani w ramach świadczenia usług, ich dostęp do danych odbywa się również wyłącznie w celu świadczenia usług. Dzięki środkom technicznym i organizacyjnym zapewniamy zgodność z przepisami o ochronie danych, a także zobowiązujemy do tego zewnętrznych usługodawców.

Ponadto nie przekazujemy danych stronom trzecim bez wyraźnej zgody użytkownika, w szczególności w celach reklamowych. Dane osobowe zostaną ujawnione tylko wtedy, gdy użytkownik wyrazi zgodę na ich przekazanie lub jeśli będziemy do tego uprawnieni lub zobowiązani na podstawie przepisów prawnych i/lub nakazów urzędowych lub sądowych. Przy tym może tutaj chodzić w szczególności o dostarczanie informacji do celów egzekwowania prawa, bezpieczeństwa lub egzekwowania praw własności intelektualnej.

Podstawa prawna przetwarzania danych

Jeśli uzyskamy zgodę na przetwarzanie danych osobowych użytkownika, za podstawę prawną przetwarzania danych służy art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Jeśli przetwarzamy dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do spełnienia warunków umowy lub w ramach umowy z użytkownikiem, za podstawę prawną przetwarzania danych służy art. 6 ust. 1 lit. b) RODO.

Jeśli przetwarzamy dane osobowe w celu wywiązania się z obowiązku prawnego, za podstawę prawną przetwarzania danych służy art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.

Za podstawę prawną przetwarzania danych uważany jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, podstawowe prawa i wolności użytkownika nie wymagają ochrony jego danych osobowych.

W ramach niniejszej polityki prywatności zawsze wskazujemy podstawę prawną, na której opieramy przetwarzanie danych osobowych.

Usuwanie danych i czas przechowywania

Zasadniczo zawsze usuwamy lub blokujemy dane osobowe, kiedy zabraknie celu ich przechowywania. Do przechowywania danych może dojść ponadto wtedy, kiedy wynika to z wymogów prawnych, którym podlegamy, na przykład w odniesieniu do ustawowych obowiązków dotyczących przechowywania i dokumentacji. W takim przypadku usuniemy lub zablokujemy dane osobowe po wygaśnięciu odpowiednich wymagań.

Korzystanie z naszej oferty internetowej
Informacje o komputerze użytkownika

Za każdym razem, gdy użytkownik uzyskuje dostęp do naszych usług internetowych, gromadzimy następujące informacje o jego komputerze, niezależnie od rejestracji: adres IP komputera, zapytanie z przeglądarki i czas takiego zapytania. Ponadto w ramach takiego zapytania zapisywany jest status i liczba przesłanych danych. Gromadzimy również informacje o produktach i wersjach dotyczące używanej przeglądarki i systemu operacyjnego komputera. Śledzimy, z której strony internetowej użytkownik uzyskał dostęp do oferty internetowej. Adres IP komputera jest przy tym przechowywany przez 7 dni, a następnie usuwany.

Używamy tych danych do działania oferty internetowej, w szczególności do wykrywania i usuwania błędów, w celu określenia wykorzystania oferty internetowej oraz do wprowadzania poprawek lub ulepszeń. W tym celu nasze uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO stanowi podstawę prawną tego przetwarzania.

Używamy tych danych do działania oferty internetowej, w szczególności do wykrywania i usuwania błędów, w celu określenia wykorzystania oferty internetowej oraz do wprowadzania poprawek lub ulepszeń. W tym celu nasze uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO stanowi podstawę prawną tego przetwarzania.

Zastosowanie plików cookie

W naszej ofercie internetowej zastosowanie – podobnie jak na wielu innych stronach internetowych – mają pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe zapisywane w komputerze użytkownika, które przechowują określone ustawienia i dane w celu wymiany z ofertą internetową od nas za pośrednictwem przeglądarki. Plik cookie zawiera zazwyczaj nazwę domeny, z której został wysłany, a także informacje o jego wieku oraz alfanumerycznym identyfikatorze.

Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie komputera i natychmiastowe udostępnienie ewentualnych ustawień wstępnych. Pliki cookie pomagają nam ulepszyć ofertę internetową oraz oferują lepszą i jeszcze bardziej spersonalizowaną usługę. Dlatego również należy uwzględnić nasze uzasadnione zainteresowanie przetwarzaniem danych zgodnie z art. 6 ust 1 lit. f) RODO.

Stosowane przez nas pliki cookie to tzw. pliki cookie sesji, które są automatycznie usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki. Sporadycznie plików cookie można używać z dłuższym okresem przechowywania, aby można było uwzględnić ustawienia wstępne i preferencje użytkownika podczas następnej wizyty naszej oferty internetowej.

Większość przeglądarek jest ustawiona tak, aby automatycznie akceptować pliki cookie. Użytkownik może jednak wyłączyć zapisywanie plików cookie lub ustawić przeglądarkę tak, aby powiadamiała go o wysyłanych plikach cookie. Ponadto istnieje możliwość ręcznego usunięcia zapisanych już plików cookie za pomocą ustawień przeglądarki. Prosimy pamiętać, że po odmowie zapisywania lub usunięciu niezbędnych plików cookie, korzystanie z naszej oferty internetowej może być ograniczone lub całkiem niemożliwe.
Pliki cookie niezbędne ze względów technicznych+G32:K33

Pliki cookie niezbędne ze względów technicznych

Niektóre pliki cookie są niezbędne ze względów technicznych, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z naszej oferty internetowej. Za pomocą tych plików cookie gromadzimy i zapisujemy następujące dane:

-        Ustawienia języka

-        Zawartość formularza zamówienia (darmowe zamówienie próbne)

 

Pliki cookie umożliwiają nam rozpoznanie komputera i natychmiastowe udostępnienie ewentualnych ustawień wstępnych. Pliki cookie pomagają nam ulepszyć ofertę internetową oraz oferują lepszą i przyjazną użytkownikowi usługę. Zastosowanie plików cookie jest ponadto konieczne, aby umożliwić użytkownikowi korzystanie z naszej oferty internetowej. Z niektórych funkcji można korzystać wyłącznie, wykorzystując pliki cookie. Dotyczy to wyszukiwania, formularza kontaktowego, formularza abonamentu biuletynu, formularza rejestracyjnego, formularza konkursowego, formularza aplikacyjnego, zamówień, konta klienta i koszyka. Z tego wynika również nasze uzasadnione zainteresowanie podstawą prawną przetwarzania danych za pomocą plików cookie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Analityczne pliki cookie

Ponadto na naszej stronie internetowej stosujemy pliki cookie, które umożliwiają analizę zachowań użytkowników, tzw. analityczne pliki cookie. Dane użytkowników zgromadzone za pomocą plików cookie są pseudonimizowane, aby nie można ich było przypisać danemu użytkownikowi.

Analitycznych plików cookie używamy w celu poprawy i optymalizacji jakości naszych ofert internetowych i ich treści, a także w celu kontroli i poprawy ich zasięgu oddziaływania i możliwości ich znalezienia. Jednocześnie cele te dowodzą uzasadnionego interesu w rozumieniu podstawy prawnej przetwarzania zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

W celu analizy zachowania użytkownika dla wyżej wymienionych celów używamy następujących programów, które z kolei wykorzystują pliki cookie zgodnie z objaśnieniem.

 

 

 

Adobe Analytics

Oprócz korzystania z narzędzia analitycznego Google Analytics wykorzystywane jest również Adobe Analytics. Dane są przechowywane w takim samym zakresie i zgodnie z takimi samymi procedurami jak w Google Analytics. Jednocześnie zapisywane są dane dotyczące zachowania użytkowania – m.in. pochodzenie i liczba odsłon. Ponadto, dane, takie jak płeć, rok urodzenia lub kod pocztowy są gromadzone w formie anonimowej, uniemożliwiając wywnioskowanie z nich użytkownika. Połączenie danych z danymi osobowymi (nazwisko lub adres) nie jest możliwe. Ponadto adres IP nie będzie przetwarzany przez Adobe Systems, a jedynie przechowywany w formie skróconej. Zgromadzone informacje są przechowywane przez Adobe Systems na terenie Unii Europejskiej. Korzystając z tej strony internetowej, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i przechowywanie zgromadzonych na swój temat danych przez firmę Adobe Systems w sposób i w celach opisanych powyżej.

Dalsze informacje dotyczące ochrony danych w Adobe Systems i polityki prywatności można znaleźć na stronie http://www.adobe.com/privacy.html. Użytkownik jest ponadto uprawniony do zgłoszenia sprzeciwu wobec gromadzenia danych dotyczących użytkowania oraz tworzenia takich pseudonimowych profili użytkowników (rezygnacja). Swój sprzeciw można wyrazić na stronie rezygnacji firmy Adobe. Informacje na temat działania plików cookie i opcji rezygnacji narzędzia analitycznego Adobe Analytics można znaleźć pod następującym linkiem: http://www.adobe.com/en/privacy/opt-out.html

Wykorzystanie narzędzia Adobe Analytics zostało sprawdzone przez bawarski organ ochrony danych *Bay LDA) w 2013 roku. Wyniki testu – możliwość zastosowania zgodna z ochroną danych została potwierdzona w raporcie z testu – raport Bay LDA jest dostępny tutaj: https://www.lda.bayern.de/media/info_adobe_analytics.pdf

Jesteśmy zdania, że ze względu na zastosowane środki ochronne (anonimizacja i możliwość wyrażenia sprzeciwu) należy uwzględnić przetwarzanie danych w celu optymalizacji naszej oferty internetowej jako uzasadnionego zainteresowania przetwarzaniem danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Zastosowanie Adobe Target

Przechowywanie danych w Adobe Target odbywa się w sposób analogowy i obowiązują tutaj te same warunki, co w Adobe Analytics (jednak zakres przechowywanych danych jest znacznie niższy).

Retargeting i remarketing

Pod retargetingiem lub remarketingiem rozumiemy technologie, w których użytkownikom, którzy wcześniej odwiedzili daną stronę internetową, są wyświetlane odpowiednie reklamy nawet po opuszczeniu danej strony. W tym celu konieczne jest rozpoznawanie użytkowników internetowych poprzez ich własną stronę internetową, do czego przez odpowiednich usługodawców wykorzystywane są pliki cookie. Ponadto uwzględniane jest poprzednie zachowanie dotyczące użytkowania. Jeśli przykładowo użytkownik przegląda określone produkty, mogą mu zostać później wyświetlone te lub podobne produkty jako reklamy na innych stronach internetowych. Chodzi tutaj o spersonalizowaną reklamę, która jest dostosowana do potrzeb poszczególnych użytkowników. Spersonalizowana reklama nie wymaga identyfikacji użytkownika poprzez jego ponowne rozpoznanie. Dane wykorzystywane do retargetingu lub remarketingu nie są dlatego również zestawiane przez nas z dalszymi danymi.

Używamy takich technologii do wyświetlania reklam w Internecie. W celu wyświetlania reklam korzystamy z zewnętrznych dostawców. Więcej informacji na temat rodzaju i zakresu przetwarzania danych użytkownik może uzyskać u poszczególnych dostawców, a także zdecydować osobno dla każdego dostawcy, czy nie zgadza się on z zastosowaniem danej technologii. W przypadku, gdy technologia oparta jest na wykorzystaniu plików cookie, można również usunąć odpowiednie pliki cookie lub całkowicie wyłączyć zapisywanie plików cookie.

QDivision                Polityka prywatności                           Rezygnacja

Google                    Polityka prywatności                           Rezygnacja

Facebook                Polityka prywatności                           Rezygnacja

Adobe                     Polityka prywatności                           Rezygnacja

Umieszczenie reklamy i kontrola jej sukcesu jest przy tym naszym uzasadnionym interesem w zakresie przetwarzania danych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Realizacja zamówień

Danych osobowych użytkownika używamy w procesie zamówień wyłącznie w obrębie naszej firmy i podmiotów powiązanych, jak również w obrębie firm, którym zlecono realizację zamówień.

Przechowywanie i przesyłanie danych w przypadku zamówień

W celu realizacji zamówień współpracujemy z różnymi firmami, które są odpowiedzialne za przetwarzanie płatności i logistykę. Dbamy przy tym również o to, żeby nasi partnerzy również przestrzegali przepisów o ochronie danych. Dlatego przekazujemy dane adresowe użytkownika (nazwę i adres) odpowiedniej firmie transportowej, która dostarcza mu zamówione produkty. Podstawą prawną tego jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Przetwarzanie danych osobowych jest wymagane w celu realizacji warunków umowy z użytkownikiem.

Po zakończeniu procesu zamówienia wysyłamy adres e-mail użytkownika naszemu podmiotowi przetwarzającemu dane – Episerver GmbH, Wallstraße 16, 10179 Berlin, który, w naszym imieniu, przesyła użytkownikowi wiadomość e-mail z prośbą o ocenę produktu.

Dane są przechowywane przez nas, jak długo wymaga tego realizacja umowy. Ponadto przechowujemy te dane w celu wypełnienia zobowiązań po zawarciu umowy oraz ze względu na okresy przechowywania dla celów komercyjnych i podatkowych przez ustawowo określony okres. Ten okres przechowywania wynosi zwykle 10 lat na koniec danego roku kalendarzowego.

Konkurs

W celu wzięcia udziału w konkursie prosimy o podanie danych osobowych, takich jak adres e-mail lub numer telefonu. Wprowadzenie tych informacji jest wymagane, aby powiadomić użytkownika w przypadku wygranej. W ramach rejestracji w konkursie uzyskujemy zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest tutaj art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. a) RODO.
Komunikacja z nami

Kontakt z nami można uzyskać na różne sposoby, między innymi za pośrednictwem formularza kontaktowego powiązanego z naszą ofertą internetową.

Formularz kontaktowy

Jeśli użytkownik chciałby skorzystać z formularza kontaktowego w naszej ofercie internetowej, gromadzimy w tym celu dane osobowe podane w formularzu kontaktowym, w szczególności imię i nazwisko oraz adres e-mail. Ponadto zapisujemy adres IP, datę i godzinę zapytania. Dane przesyłane za pośrednictwem formularza kontaktowego wykorzystujemy wyłącznie w celu umożliwienia odpowiedzi na zapytanie lub sprawę.

Użytkownik może samodzielnie zdecydować, które informacje prześle nam za pomocą formularza kontaktowego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Po rozpatrzeniu przez nas sprawy dane są najpierw przechowywane w przypadku jakichkolwiek pytań. W dowolnym momencie można zażądać usunięcia danych, w przeciwnym razie usunięcie nastąpi po całkowitym rozpatrzeniu sprawy; ustawowe obowiązki w zakresie przechowywania pozostają nienaruszone.

Media społecznościowe

W naszej ofercie internetowej znajdują się łącza do sieci społecznościowych jak Facebook czy Instagram, jak i sieci kariery Xing oraz YouTube. Łącza można rozpoznać po logo dostawcy.

Kliknięcie łącza spowoduje otwarcie odpowiedniej strony mediów społecznościowych, dla której niniejsza polityka prywatności nie ma żadnego zastosowania. Szczegółowe informacje na temat obowiązujących przepisów znajdują się w odpowiednich politykach prywatności każdego z usługodawców; można je znaleźć tutaj:

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de

Przed uruchomieniem odpowiednich łączy żadne dane osobowe nie są przekazywane do jakiegokolwiek dostawcy. Wywołanie połączonej strony jest jednocześnie podstawą przetwarzania danych przez odpowiednich dostawców.

 

Twoje prawa i kontakt

Przywiązujemy wielką wagę do objaśnienia przetwarzania danych osobowych w sposób możliwie najbardziej przejrzysty oraz do informowania użytkownika o jego prawach. Jeśli użytkownik pragnie uzyskać więcej informacji lub chce skorzystać z przysługujących mu praw, może w każdej chwili skontaktować się z nami, abyśmy mogli zająć się jego sprawą.

Odpowiednie prawa

Użytkownik dysponuje szerokimi uprawnieniami odnośnie przetwarzania swoich danych osobowych. Przede wszystkim ma pełne prawo do informacji i może w razie potrzeby poprosić o korektę i/lub usunięcie lub zablokowanie swoich danych osobowych. Może również poprosić o ograniczenie przetwarzania i ma prawo do zgłoszenia sprzeciwu. Ma również prawo do przenoszenia danych w odniesieniu do przekazanych nam danych.

Jeśli użytkownik zgłasza swoje prawa i/lub żąda dalszych informacji, powinien skontaktować się się z naszym działem obsługi klienta. Ewentualnie może ponadto skontaktować się z naszym pracownikiem ds. ochrony danych.

Cofnięcie zgody i sprzeciwu

Po udzieleniu zgody można ją w dowolnej chwili odwołać ze skutkiem na przyszłość. Odwołanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do chwili odwołania. Partnerem kontaktowym, jak również naszym działem obsługi klienta jest nasz pracownik ds. ochrony danych.

Jeśli przetwarzanie danych osobowych nie opiera się na zgodzie, ale na podstawie innej podstawy prawnej, użytkownik może sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu danych. Taki sprzeciw prowadzi do kontroli i, w razie potrzeby, zakończenia przetwarzania danych. Użytkownik zostanie poinformowany o wyniku kontroli i otrzyma – w zakresie, w jakim kontynuowane jest jeszcze przetwarzanie danych – od nas więcej informacji, dlaczego przetwarzanie danych jest dozwolone.

Pracownik ds. ochrony danych i kontakt

Wybraliśmy zewnętrznego pracownika ds. ochrony danych, który wspiera nas w sprawach ochrony danych i z którym można się również bezpośrednio skontaktować. W przypadku pytań związanych z naszą obsługą danych osobowych lub dodatkowych informacji na temat kwestii związanych z ochroną danych prosimy o kontakt z naszym pracownikiem ds. ochrony danych i jego zespołem:

RA Dr. Sebastian Meyer, LL.M.
c/o BRANDI Rechtsanwälte
Adenauerplatz 1, 33602 Bielefeld
Telefon: 0521 / 96535-812
e-mail: privacy@fressnapf.com

W przypadku chęci osobistego kontaktu z urzędnikiem ds. ochrony danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, można skorzystać z adresu e-mail: sebastian.meyer@brandi.net

Zażalenia

Jeśli użytkownik uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych przez nas nie jest zgodne z niniejszą polityką prywatności lub obowiązującymi przepisami ochrony danych, może złożyć zażalenie u naszego pracownika ds. ochrony danych. Pracownik ds. ochrony danych zbada następnie sprawę i poinformuje go o wyniku kontroli. Ponadto użytkownikowi przysługuje również prawo odwołania się do organu nadzorczego.

Dalsze informacje i zmiany.

Łącza do innych stron internetowych

Nasza oferta internetowa może zawierać łącza do innych stron internetowych. Są one z zasady oznaczone jako takie właśnie. Nie mamy żadnego wpływu na to, na ile obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych są przestrzegane na połączonych stronach internetowych. Zalecamy zatem, aby użytkownik dowiedział się, jakie polityki prywatności obowiązują na innych stronach.

Zmiany niniejszej polityki prywatności

Stan niniejszej polityki prywatności jest oznaczony datą (u dołu). Zastrzegamy sobie prawo zmiany niniejszej polityki prywatności ze skutkiem na przyszłość. Do zmiany dochodzi szczególnie w przypadku technicznych dostosowań oferty internetowej lub w przypadku zmian przepisów dotyczących ochrony danych. Bieżącą wersję polityki prywatności można zawsze wyświetlić bezpośrednio poprzez ofertę internetową. Zalecamy, aby użytkownik regularnie sprawdzał informacje dotyczące zmian niniejszej polityki prywatności.

Stan niniejszej polityki prywatności: maj 2018 r.